ENGLISH / 繁體中文
鋼鐵材料產品
1 / 1
鋼鐵用鎳產品

 
A.  純鎳塊–
 

Murrin Murrin Ni Briquettes Ni 99.90% - 詳細成分 Bulk Bag / Loose in container
QN Compacts Ni 99.00% - 詳細成分 Bulk Bag / Loose in container
ICCI Ni Briquettes Ni 99.40% - 詳細成分 Bulk Bag / Loose in container

 
B.  鎳鐵–

Falcondo Fe Ni Ni 38.5% - 詳細成分 2000KG Bulk Bag
Koniambo Fe Ni Ni 32%~38% - 詳細成份 2000KG Bulk Bag